Korona maratonów wyszehradu

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017

Regulamin Korony Maratonów Wyszehradu

§ 1

Organizatorem KORONY MARATONÓW WYSZEHRADU (w skrócie „KMW”), jest Stowarzyszenie Travel2Run, będące pomysłodawcą i właścicielem praw do przedsięwzięcia oraz znaków towarowych powiązanych z klasyfikowaniem i certyfikowaniem uczestników.

§ 2

Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach:

Lp. Data Nazwa biegu Miasto Strona internetowa
1 Kwiecień Orlen Warsaw Marathon Warszawa (PL) www.orlenmarathon.pl
2 Kwiecień Bratislava Marathon Bratysława  (SK) www.bratislavamarathon.com
3 Maj Volkswagen Prague Marathon Praga (CZ) www.runczech.com
4 Sierpień Maraton Solidarności Trójmiasto (PL) www.maratongdansk.pl
5 Wrzesień Marathon Banska Bystrica Bańska Bystrzyca (SK) marathonbb.com
6 Wrzesień Nagyerdei Trail Marathon Debreczyn (HU) nagyerdeimaraton.hu
7 Wrzesień RunFest Ostrava Ostrava (CZ) www.runfest.cz
8 Październik Silesia Marathon Katowice (PL) silesiamarathon.pl
9 Październik Kosice Peace Marathon Koszyce (SK) www.kosicemarathon.com
10 Październik Spar Budapest Marathon Budapeszt (HU) runinbudapest.com

§ 3

Aby zostać pozytywnie zweryfikowanym jako Zdobywca KMW, należy w ciągu 3 lat ukończyć 6 Maratonów z przedstawionej w § 2 listy, z zastrzeżeniem, że w każdym z Państw (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) należy ukończyć przynajmniej 1 maraton. Czas między pierwszym, a ostatnim z ukończonych maratonów nie może być dłuższy niż 36 miesięcy a kolejność pokonywania maratonów jest dowolna.

§ 4

Lista maratonów podana w § 2 może ulegać zmianom w kolejnych latach i będzie weryfikowana każdego roku do końca listopada. W przypadku czasowego lub całkowitego zaprzestania organizacji któregoś z ww. maratonów, bądź wykreślenia go z listy, nie ma konieczności zastępowania go innym maratonem przez osoby, które taki maraton ukończyły. Na potrzeby weryfikacji KMW zaliczenie takiego maratonu będzie akceptowane przez 3 lata od dnia ukończenia.

§ 5

Aby uzyskać tytuł Zdobywcy KWM po spełnieniu warunków opisanych w § 3 należy w celu weryfikacji:
– wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www.travel2run.pl pod tym linkiem
– przesyłać skan/zdjęcie własnoręcznie podpisanego wniosku na adres mailowy: wojtek@travel2run.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie Travel2Run, ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice,
– uiścić opłatę w wysokości 95PLN za weryfikację wniosku oraz przyznanie pakietu Zdobywcy KMW na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Travel2Run
Raiffeisen Bank Polska S.A
62 1750 0012 0000 0000 3708 0438.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia z dopiskiem KMW.

§ 6

Każdy z wnioskodawców po spełnieniu warunków opisanych w § 3 i § 5 otrzyma pakiet Zdobywcy KMW składający się z medalu, dyplomu i pamiątkowej koszulki. Pakiet zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku.

§ 7

Każdy nadesłany i opłacony wniosek zostanie zweryfikowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania, a pozytywna weryfikacja będzie skutkowała umieszczeniem wnioskodawcy na liście Zdobywców KMW dostępnej na stronie www.travel2run.pl

§ 8

W przypadku nadesłania wniosku bez uiszczonej opłaty, o której mowa w § 5, wniosek zostanie zweryfikowany, ale do czasu zaksięgowania środków na rachunku Organizatora wnioskodawca nie zostanie wpisany na listę Zdobywców KMW, ani nie otrzyma Pakietu Zdobywcy KMW.

§ 9

Weryfikacja wniosków odbywa się 2 razy w roku, tj. 30 czerwca i 31 grudnia. Wnioski przesłane po tych terminach będą weryfikowane dopiero przy kolejnej turze. W przypadku dużej ilości nadesłanych wniosków, Organizator dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji w innym terminie.

§ 10

Adresem kontaktowym w sprawach Korony Maratonów Wyszehradu jest: wojtek@travel2run.pl

§ 11

W przypadku reklamacji lub spraw niewymienionych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator KMW.