Lisbon Marathon 2019 – podpisz umowę!

Umowa o świadczenie usług turystycznych


zwaną dalej „Organizatorem”,

a

Data urodzenia (kolejność wpisania: rok-miesiąc-dzień):

PESEL:

Telefon:

Adres do korespondencji:

Dokument tożsamości:

Seria, nr paszportu / dowodu osobistego:

Data ważności paszportu/dowodu osobistego (kolejność wpisania: rok-miesiąc-dzień):

E-mail:

Chcę otrzymać fakturę: TakNie

 
zwanym dalej „Klientem”,
 

Szczegóły Imprezy:

 • Nazwa imprezy: LISBON MARATHON 2019
 • Termin: 18.10.2019 – 22.10.2019
 • Cena imprezy: 2500 zł (faktura VAT marża)
 • I rata w wysokości: 1250 zł do dnia 15.09.2019 r.
 • II rata w wysokości: 1250 zł do dnia 15.10.2019 r.

W cenie nie są zawarte: jako nie objęte ceną imprezy turystycznej m.in. wydatki własne, napiwki, opłaty za fotografowanie

Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Szczegółowy program imprezy turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa Klienta w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera „Szczegółowy program imprezy turystycznej” stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Warunki uczestnictwa Klienta w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 

Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu:

 1. ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy
 2. informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie a także o obowiązkowych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie wyjazdu, a także po zakończeniu imprezy,
 3. informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
 4. informacji o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie,
 5. informacji, że osoby cierpiące na choroby przewlekle powinny rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych.

Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem imprezy oraz warunkami uczestnictwa i w pełni je akceptuje.

UWAGA: Minimalna liczba uczestników konieczna do obycia się imprezy musi być zawsze wcześniej uzgodniona z Organizatorem.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy załączono:

 1. Szczegółowy program imprezy turystycznej (zobacz)
 2. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej (zobacz)

Podpisując umowę z TFS Consulting Wojciech Machnik, jednocześnie wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie podanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych i umowy ubezpieczenia w TU Europa SA, w tym do przekazania ich podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług turystycznych w ramach niniejszej umowy. Klient oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany o prawie dostępu do nich oraz prawie do ich poprawienia.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z następującymi dokumentami (pola obowiązkowe):

(*) Umowa o świadczenie usług turystycznych (.pdf)
(*) Warunki uczestnictwa (.pdf)
(*) Program imprezy turystycznej (.pdf)
(*) Polityka prywatności (.pdf)
(*) Warunki ubezpieczenia TU Europa S.A. (.pdf)
(*) OWU koszty rezygnacji TU Europa S.A. (.pdf)
(*) Karta informacyjna RODO TU Europa S.A. (.pdf)