Maraton Noworoczny Cyborg

Termin i miejsce:

Start: 1 stycznia 2019 roku godz. 12.00 w Parku Śląskim w Chorzowie przy hali wystawowej „Kapelusz”
Trasa – bieg po nieatestowanej, dawnej 7 km trasie Półmaratonu Parkowego (do wyboru 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 pętli)
Nordic Walking maksymalny dystans półmaraton 21.097 km (1, 2 lub 3 pętle)
Dla wyjątkowo wymagających biegaczy ultra będzie możliwość przebiegnięcia dodatkowej pętli (do dystansu 49 km) pod warunkiem ukończenia biegu poniżej limitu 6h.

Cele imprezy:

Sportowe powitanie Nowego Roku
Sprawdzenie swojej kondycji po całonocnej zabawie sylwestrowej
Odkrywanie zimowych uroków Parku Śląskiego
Spędzenie czasu w miłym towarzystwie 🙂

Uczestnictwo:

W biegu głównym oraz NW prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat, uczestnicy poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczeni do startu  pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego o starcie na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.
W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymają: gadżet od organizatora, agrafki, numer startowy, chip zwrotny, wodę i ciepłą herbatę w trakcie i po zakończeniu zawodów, pamiątkowy medal na mecie oraz  ciepły posiłek.
Organizator daje możliwość zamówienia koszulki technicznej, dodatkowo płatnej: 25 zł (proszę wybrać i opłacić przy zapisach). (rozmiarówka: http://maratoncyborg.pl/index.php/koszulki/)
Zamówienia koszulek tylko do 1.12.2018 !!
W trakcie biegu odbędzie się losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów.
Na trasie jest przewidziany jeden punkt żywnościowy (okolice startu każdej pętli) (zawartość punktu zostanie podana później)
Limit czasu na trasie: 6 h

Zgłoszenia:

Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://elektronicznezapisy.pl/  

Organizator ustala limit uczestników na 800 osób. O udziale uczestników w biegu i zawodach NW decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne!
Możliwość zapisu w dniu biegu będzie ograniczona.

Wysokość wpłaty i termin płatności:

a. Koszt udziału w biegu:

49 zł od osoby do dnia 01.12.2018  (pakiet z koszulką 74 zł)
69 zł 02.12.2018 – 26.12.2018 (nie ma opcji pakietu z koszulką)

b. Płatności należy dokonywać w terminie od 15.10.2018 r. do 26.12.2018 r. na konto:

Kato Pro Active 85 1090 2008 0000 0001 3696 8384 (Santander Bank)

Dunikowskiego 22/13, 40-127 Katowice

Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa za bieg CYBORGA (lub Nordic Walking)

Klasyfikacja:

Każdy uczestnik, który pokona min. jedną pętlę zostanie sklasyfikowany.
Każdy uczestnik biegu i NW spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn.
Trzy pierwsze osoby w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (bez podziału na kategorie wiekowe) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe (zależne od hojności sponsorów)
Bieg – na dystansach: maraton i półmaraton
Nordic Walking na dystansie półmaratonu.

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów przetwarzanych w związku z organizacją Zawodów w ramach MARATON CYBORG w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 • Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi, w oparciu o art. 28 RODO, na podstawie umowy, przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Zawodów.
 • Do kontaktu w sprawie Ochrony Danych Osobowych w ramach zawodów “Maraton Cyborg” służy następujący adres email: ewelina@maratoncyborg.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Zawodów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed i po terminie Zawodów. Celem zbierania danych jest:
 • a) umożliwienie uczestnictwa w Zawodach,
 • b) rozpatrywanie reklamacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora. danych osobowych Uczestnika:
 • a) w celu wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej jest zgoda osoby, której dane dotyczą – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • b) w celu wskazanym w ust. 3 b) powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – w celu rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 • Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. B powyżej). Ponadto, osoby te mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji ust. 3 lit. a powyżej).
 • Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe Będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Związanych z uczestnictwem w Zawodach.
 • Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnianie przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Zawodów, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności: Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub Kurierskie.
 • W oparciu o dane osobowe Uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
Organizator zapewnia dostęp do szatni i toalet.
Organizator zapewnia depozyt.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Wszystkie kwestie sporne nieopisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: ewelina@maratoncyborg.pl lub telefonicznie pod numerami 504 014 245 (Ewelina) /602 600 289 (Mateusz) .

Wszystkich serdecznie zapraszamy!